Tietoa rahoituksen hakemisesta

Nuoriso Leader rahoitus on suunnattu 13-25 -vuotiaille nuorille. Rahoituksen avulla tuetaan yhteistä tekemistä sekä yrittäjyyttä.

Tietoa rahoituksen hakemisesta

Rahoitusta myönnetään nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse tekijöinä. Nuoriso Leader kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projektejaan.

Tukea voidaan myöntää 100-500 € eli 90-100% projektin kustannuksista. Yksityiskohdat vaihtelevat hieman alueittain, joten katso alueesi Leader-ryhmän säännöt alta. Hakemukset käsittelevät nuorisotyöryhmät, jotka koostuvat sinun Leader-ryhmän alueen nuorista.

Näin rahoitusta haetaan

 1. Tapahtumia ja yhteiseen tekemiseen tarvittavia välineitä haetaan aina kolmen hengen ryhmässä. Yritystukea voi hakea myös yksin.
 2. Hakemuksessa tulee olla yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän jäsenistä sekä vastuuaikuinen, jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 18 -vuotiaita.
 3. Kerro hakemuksessa mitä tuella halutaan tehdä  ja miksi. Kustannusarviossa kerro tarkat hinnat ja hankittavien tuotteiden tiedot. Mikäli projekti sisältää useita eri hankintoja, tulee hakemuksessa kertoa jokaisen yksittäisen hankinnan hinta sekä kaikkien hankintojen yhteissumma.
 4. Hakemus on valmis! Mahdollisesti sinulta voidaan kysyä lisätietopyynnöllä lisätietoja projektin toteuttamisesta. Päätöksen hakemukselle saat sähköpostilla nuorisotyöryhmän kokouksen jälkeen.

Oman Leader-ryhmän säännöt

 • Koillismaan Leader

  Nuoriso Leader Koillismaa tarjoaa Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella asuville, 13–25 -vuotiaille nuorille rahoitusta omien projektien toteuttamiseen sekä yrityskokeiluihin.

  1. Nuoriso Leader -rahoituksen tavoitteena on tehdä Leader- ja hanketoimintaa tutuksi alueen nuorille sekä kannustaa käynnistämään uutta omaehtoista vapaa-ajan toimintaa.
  2. Rahoitus voidaan myöntää projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin.
  3. Tuettava projekti voi olla yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista yhteistä tekemistä ym.
  4. Tukea haettavissa 100–500 euroa.
   100–200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan. Yli 200 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 10 % projektin kokonaiskustannuksista. Maksimituki on 500 €.
  5. Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä
  6. Tukea ei myönnetä
   – Moottoriajoneuvojen hankintaan
   – Luokka- tai kerhoretkiin, matkakuluihin, päivärahoihin, pääsylippuihin tai ruokaan
   – Elinkeinotoimintaan
   – Kaupparekisteriin merkityille yrityksille, yrittäjyyttä kokeilevan palkkoihin, tavanomaisiin normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi)
   – Takautuvasti, ennen hakemuksen jättämistä aloitetuille projekteille
  7. Tuen avulla toteutettavan tapahtuman tulee olla avoin ja mahdollisten laite- ja kalustohankintojen oltava vähintään projektiin osallistuneen ryhmän yhteisessä käytössä (poissulkien yrityshakemukset).
  8. Projektin kustannusten tulee olla kohtuullisia.
  9. Projekti tulee toteuttaa Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueella (Kuusamo, Posio tai Taivalkoski).
  10.  Nuoriso-Leader –rahoitusta voi hakea vähintään kolmen, iältään 13–25 –vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista.
  11. Rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä sekä raportoinnista ryhmän kanssa.
  12. Hakijana ei voi olla yhdistys, kunta tai muu vastaava organisaatio. Hankkeelle on kuitenkin eduksi, jos se toteutetaan yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi yhdistyksen, koulun, tms. kanssa.
  13. Tukihakemus täytetään osoitteessa www.nuorisoleader.fi. Haku on jatkuva mutta tukipäätökset tehdään hakujaksoittain. Hakujaksot ilmoitetaan Instagram-sivuilla Nuoriso Leader Koillismaa. Voit myös olla yhteydessä Koillismaan Leader ry:n Nuoriso Leader -työntekijään.
  14. Nuorisotyöryhmä käsittelee hakemukset ja Koillismaan Leader ry:n työntekijä ilmoittaa hakijoille valinnan tuloksista mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Projektin vastuuaikuiselle lähetetään rahoitussopimus allekirjoitettavaksi ja myönnetty tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa tukipäätöksen tekemisestä.
  15. Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu. Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Koillismaan Leader ry:lle etukäteen.
  16. Ryhmät raportoivat projektinsa toteutumisesta sähköisesti osoitteessa www.nuorisoleader.fi, jonne toimitetaan myös kopiot kuiteista. Raportti voi olla esimerkiksi video, jossa kerrotaan projektista ja sen toteuttamisesta. Tuen maksun yhteydessä ilmoitetaan raportoinnin määräaika.
  17. Mikäli projektin kustannukset jäävät myönnettyä tukea pienemmiksi, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt tuki. Jos projektin kustannukset toteutuvat suurempana kuin mihin tukea on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksestä myönnetystä summasta.
  18. Jos projekti peruuntuu, on siihen myönnetty rahoitus palautettava kokonaisuudessaan ja viipymättä Koillismaan Leader ry:lle.

  Lisätietoja Nuoriso Leader-rahoituksesta antaa
  Koillismaan Leader ry:n projektikoordinaattori Pinja Moilanen
  pinja.moilanen@koillismaanleader.fi
  puh. 044 235 2322

  Nuoriso Leader Koillismaa
  Koillismaan Leader ry, Torangintaival 5, 93600 Kuusamo
  www.nuorisoleader.fi www.koillismaanleader.fi

 • Oulun Seudun Leader

  1. Nuoriso Leaderin tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.
  2. Nuoriso Leader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
  3. Projektin teema on vapaa.
   • Yrityskokeiluihin liittyvät hankinnat.
   • Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä.
  4. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
  5. On hyvä, jos
   • Projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
   • Toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille
  6. Nuoriso Leader tuen suuruus on 100–500 euroa/projekti.
   • Yrityskokeilussa tuki on 100 % kustannusarvion ollessa 100–200 € (omaa rahaa ei tarvita). Vapaamuotoisissa projekteissa tuki on aina 100%
   • Yrityskokeilussa tuki on 90 % kustannusarvion ollessa yli 200 €
  7. Vuoden paras Nuoriso Leader projekti palkitaan 250 € jatkototeutusrahalla
  8. Nuoriso Leader tukea voi hakea
   • Nuortenryhmä, jossa on vähintään kaksi 13–25-vuotiasta henkilöä. Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 13–25 vuotiaita.
   • Nuori/Nuoret, jotka kokeilevat yritystoimintaa ja ovat iältään 13-25 – vuotiaita.
  9. Hakijalla tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai hakijana toimiva nuori itse
  10. Hakijalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
   • Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä hakijan kanssa.
   • Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä hakijan kanssa
  11. Yrityskokeiluun tukea hakevien tulee toimittaa liiketoimintasuunnitelma
  12. Nuoriso Leader tukea myönnetään projektiin, jonka toiminta sijoittuu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueelle (Oulun maaseutualueet, Muhos, Kempele, Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi. Tiheämmin asutettu Oulun kaupungin keskusta-alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.) ja jonka toteuttaja asuu toiminta-alueella. Mikäli projektin toteuttajana on use-ampi nuori, tulee heistä vähintään puolet asua Oulun Seudun Leaderin em. toiminta-alueella. Nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolella, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät.
  13. Nuoriso Leader tukea voi hakea sähköisesti osoitteessa www.nuorisoleader.fi
   • Hakuaika on jatkuva
   • Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä
  14. Nuoriso Leader tuen käyttö
   • Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
   • Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa Nuoriso Leader tukea hakiessa
   • Kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta
  15. Toiminnan tulee olla päihteetöntä
  16. Oulun Seudun Leader ry varaa täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso Leader hakemuksen
  17. Oulun Seudun Leader ry varaa täyden oikeuden rahaston sääntöjen muuttamiseen
  18. Projekti raportoidaan rahoituspäätöksen ohjeiden mukaisesti
   • Kuitit hankinnoista toimitetaan Oulun Seudun Leaderin toimistoon
   • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty tuki kokonaisuudessaan takaisin
   • Projekti on raportoitava yhden (1) kuukauden sisällä projektin päätöspäivästä.
   • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan
  19. Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle sähköisesti. •Myönnetty Nuoriso Leader tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
   • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus myönnetystä Nuoriso Leader tuesta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
   • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on myönnetty tuki palautettava kokonaisuudessaan Oulun Seudun Leader ry:lle.
  20. Nuoriso Leader tukea ei myönnetä
   • Vakiintuneeseen toimintaan, esim. harrastuskuluihin ja osallistumismaksuihin
   • Takautuvasti eli ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin kuluihin. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon. Toiminnan aloittaminen omalla riskillä ei takaa myönteisen rahoituspäätöksen saamista.
   • Pääsylippuihin, esim. huvipuistot, konsertit.
   • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus).
   • Uusien yhdistysten perustamiskuluihin sekä uuden yrityksen perustamiskuluihin
   (esim. y-tunnus )
   • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin (poikkeuksena voivat olla yrityskokeilut)
   • Jälleen myytäviin tuotteisiin (esim. kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa ka-tettua myyntituloilla)
 • Nouseva Rannikkoseutu

  Kuka rahaa voi hakea?

  • Tukea voivat hakea:
   • 13-25 -vuotiaat nuoret
   • Vähintään kolmen henkilön nuorten ryhmät
   • Nuoret yrittäjät, kuten 4H- tai NY-yritykset, rekisteröityneet kevytyrittäjät tai toiminimen perustaneet nuoret

  Huomaa, että

  1. Yrittäjän tulee liittää hakemukseen liiketoimintasuunnitelma
  2. Nuorilla tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
  3. Tukea myönnetään samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran kalenterivuodessa.
  4. Samantyyppistä toimintaa tuetaan pääsääntöisesti vain kerran per hakija.  Toiminnan kehittämishankkeille tukea voidaan myöntää harkinnan mukaan.
  5. Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan projektiin.
  6. Hankittaville tuotteille voidaan määrittää maksimitukisumma. Kts. alempaa kohta Linjaukset.
  7. Mikäli projektin taustalla on jokin yhdistys tai kunta edellytetään organisaatiolta Norsun jäsenyyttä.
  8. Projektin hyödyn tulee kohdistua Hailuoto, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Pyhäjoki, Raahe alueelle.

  Mihin rahaa voi saada?

  • Nuoriso Leader -rahaa myönnetään projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen: nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat projektin.

  Paljonko rahaa voi saada?

  1. Tukea voi saada 100-300 euroa per projekti. Erityistilanteissa tuen maksimimäärä voi olla 500€:
   • Nuorten vapaamuotoisten ryhmien hankkeissa erityistilanteita ovat esimerkiksi isot tapahtumat ja opintomatkat, joissa kokonaiskulut ovat isot.
   • Nuorten yrittäjien hankkeissa erityistilanteita ovat toiminimiyrittäjät, joilla on y-tunnus.
  2. Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 60% hakijan ilmoittamalle tilille. Loput 40% tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan projektin päätyttyä.
  3. Raporttiin on liitettävä mukaan kuvia ja/tai video projektin aikana toteutuneesta toiminnasta

  Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

  • Palkkoihin ja päivärahoihin tai puhelinkuluihin
  • Ruokailu- ja kahvituskuluihin (paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa)
  • Myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin.
  • Ostos- tai virkistysmatkoihin
  • ei oman seuran, järjestön tai vastaavien ryhmien omien jäsenten valmisvaatehankintoihin
  • Polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa
  • Kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin ym.
  • Kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin
  • Vakuutuksiin
  • Vakiintuneeseen toimintaan ja siitä aiheutuviin kuluihin

  Miten rahaa haetaan?

  1. Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella
  2. Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään pääsääntöisetsi kuukauden lopussa.
   • Poikkeuksena kesä- ja joululoma-aika.
  3. Nouseva rannikkoseudun nuorisotyöryhmä tekee päätökset rahoitettavista hankkeista. Vuosittain on käytössä tietty määräraha hankkeisiin ja jos hakemuksia tulee paljon, ovat etusijalla tukea ensi kertaa hakevat.

  Milloin projektin voi aloittaa?

  • Projektin voi aloittaa omalla riskillä heti, kun hanke on vireillä ja hakija on saanut kuittauksen sähköisen hakemuksen vastaanottamisesta.

  Rahan saannin ja käytön muut ehdot

  • Hakijalle toimitetaan sähköpostitse rahoituspäätös, jossa on tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä.
  • Projektin toteutusaika on enintään yksi (1) vuosi hankerahoituksen myöntämisestä. Jos hanketta ei raportoida vuoden kuluessa, tuen loppuosaa ei makseta.
  • Ennakkotuki peritään takaisin, jos hakija ei toimita raporttia tai kuitteja hankkeesta.

  Linjauksia

  • astioiden hankintaan max. 100 euroa
  • työvaatteiden hankintaan max. 60 euroa. Tavallisiin vaatteisiin verrattavissa olevia vaatteita (t-paidat, housut, pitkähihaiset yms.) ei tueta.
  • toripaikkamaksut max. 50€
  • moottoripajojen yms. pientyökalujen max. 100€ ja suurempien laitteiden maksimisumma harkinnan mukaan
  • Toiminnan kehittämishankkeille tukea voidaan myöntää harkinnan mukaan max. 150€
  • Jo kertaalleen rahoitusta saaneen hakijan uusi toiminimellinen yritys voi saada tukea max. 300€.
  • Jo kertaalleen rahoitusta saaneen hakijan uusi yritys voi saada tukea max. 150€ (vrt. kehittämhanke)
 • Rieska-Leader

  Mikä

  • Nuorisorahaston tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.
  • Nuorisorahaa myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
  • Projektin teema on vapaa.
   • Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä.
  • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
  • On hyvä, jos
   • projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
   • toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille.

  Mitä tarjolla

  • Nuorisorahan suuruus on 100–500 euroa/projekti.
   • avustus on 100 % kustannusarvion ollessa 100–200 € (omaa rahaa ei tarvita)
   • avustus on 90 % kustannusarvion ollessa 201–555 € (omaa rahaa 20–55 €)
   • kustannusarvio voi olla myös yli 555 €, jolloin maksimiavustus on 500 € ja loput on hakijan omaa rahoitusta (omaa rahaa 56 €–)
  • Vuoden paras nuorisorahaprojekti palkitaan 250 € jatko-toteutusrahalla.

  Kuka

  • Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–25 -vuotiasta henkilöä. Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 13–25 -vuotiaita.
  • Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista.
  • Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
   • Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.
   • Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.
  • Hakemukselle on eduksi, jos siinä on suosittelijan lausunto. Suosittelija on ryhmän ulkopuolinen täysi-ikäinen aikuinen, joka tuntee nuoret ja heidän suunnitelmansa.
  • Projekti tulee toteuttaa Rieska-Leaderin toiminta-alueella (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) eli tapahtuma järjestetään alueella tai esim. hankittavat laitteet jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät

  Miten

  • Nuorisorahaa voi hakea osoitteessa: www.nuorisoleader.fi
   • hakuaika on neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
  • Nuorisorahan käyttö
   • raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.
   • jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa nuorisorahaa hakiessa.
   • jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti (yli 5 000 €), tulee nuorisorahaa hakea selkeään alaprojektiin.
   • nuorisorahaa ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
   • kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
  • Nuorisorahaa ei myönnetä
   • vakiintuneeseen toimintaan,
   • takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon.
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
  • Rieska-Leader varaa itselleen täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä nuorisorahahakemuksen.

  Raportointi

  • Ryhmät raportoivat projektistaan ja nuorisorahan käytöstä Rieska-Leaderin toimistoon nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella ja liittävät raporttiin kuvamateriaalia, josta selviää, että projekti on toteutettu suunnitellusti.
   • Rieska-Leaderilla on mahdollisuus käyttää raportoituja kuvia.
   • Ryhmällä on velvollisuus säilyttää kuitit hankinnoista mahdollisia lisätietoja varten.
   • Keväällä, ensimmäisellä ja toisella hakukierroksella, myönnetyt nuorisorahat raportoidaan viimeistään saman vuoden marraskuussa, 30.11. mennessä.
   • Syksyllä, kolmannella ja neljännellä hakukierroksella, myönnetyt nuorisorahat raportoidaan viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa, 31.5. mennessä.
   • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
   • Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

  Tuen maksatus

  • Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
   • Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
   • Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa projektin toteutumisesta kuvamateriaalin tai osoitteen, josta kuvat löytyvät, Rieska-Leaderin toimistoon.
   • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta.
   • Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
   • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on nuorisoraha palautettava kokonaisuudessaan Rieska-Leaderille.

  Lisäksi on huomioitava seuraavaa:

  • Tuettavien kohteiden tulee olla mahdollisimman laajan nuorisojoukon yhteisessä käytössä.
  • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
  • Tukea myönnetään itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin, koulutuksiin. Ei muiden järjestämien em. asioiden osallistumisiin eikä matkakuluihin.
  • Tukea myönnetään harrastusvälineiden hankintaan, jos vastaavia ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.
  • Hakijaryhmän taustalla (suosittelijana tai vastuuaikuisena) voi olla koulukin, mutta rahoitusta ei yleensä makseta koulujen tileille eikä luokkaretkien avustamiseen.
  • Tukea ei myönnetä opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kouluille sijoitettavia hankintoja voidaan tukea, jos ne ovat ensisijaisesti vapaa-ajan käytössä.
  • Nuoriso Leader on tarkoitettu nuorten itsensä suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin. Yhteisöjen projekteille on Yhteisö-Leader!
  • Ryhmä voi saada Nuoriso Leader -tukea enintään kolme kertaa. Tukea voi saada enintään kahdesti samantyyliseen kohteeseen, esim. välinehankintoihin.

  Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi:

  • Normaalista, jatkuvasta harrastuksesta, tuleviin kuluihin (mm. ratsastus-, soitto- ja tanssitunnit, peli- ja esiintymisasut, jne…)
  • Harrastusten osallistumismaksuihin
  • Pääsylippuihin, esim. huvipuistot
  • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus…)
  • Uusien yhdistysten perustamiseen
  • Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin kustannuksiin
  • Ruokailukustannuksiin
  • Eteenpäin myytävät tuotteet, esim. kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa katettua myyntituloilla
 • Keskipiste-Leader

  Tuen hakeminen 

  • Sähköinen haku Nuoriso Leader -sivuston kautta
  • Hakuaika on neljä kertaa vuodessa eli helmikuun, toukokuun, syyskuun ja marraskuun loppuun mennessä
  • Jos projektissa tehdään hankintoja yhteiseen käyttöön (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään ja miten niiden yhteiskäyttö onnistuu
  • Jos projektissa kerätään varoja, tulee niidenkäyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa
  • Keskipiste-Leader ry pidättää oikeuden hyväksyä / hylätä hakemus
  • Keskipiste-Leader ry pidättää oikeuden sääntömuutoksiin

  Tuen maksaminen

  • Päätös rahoituksesta ilmoitetaan hakijalle sähköisesti kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä
  • Rahoitus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kokonaisuudessaan kahden viikon sisällä päätöksen teosta
  • Mikäli projekti toteutuu suunniteltua pienempänä, hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Keskipiste-Leader ry:lle
  • Mikäli projekti peruuntuu kokonaan, myönnetty tuki on palautettava kokonaisuudessaan Keskipiste-Leader ry:lle

  Projektin toteuttaminen

  • Rahoitus on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
  • Mikäli suunnitelmiin tulee muutoksia, niistä on ilmoitettava Keskipiste-Leaderille ennen hankintojen tekemistä
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä

  Projektin raportointi

  • Projekti raportoidaan sähköisesti Nuoriso Leader-sivustolla kuukauden kuluessa projektin päättymispäivästä.
  • Jos projektin toteutuminen viivästyy, raportointi aikaa voidaan jatkaa hakijan sitä pyytäessä. Olethan yhteydessä nuorisoaktivaattoriin, mikäli tarvitset lisäaikaa!
  • Projektiraportin liitteeksi toivotaan kuvia projektin toteutuksesta. Tarkemmat ohjeet kuvien ottamiseen lähetetään rahoituspäätöksen yhteydessä hakijan ilmoittamaan sähköpostiin
  • Säilytä kuitit, niitä voit tarvita!

  Mihin rahoitusta ei voida myöntää

  • Normaalista, jatkuvasta toiminnasta syntyviin kuluihin
  • Kalustoon / toimintaan joka kuuluu oppilaitoksen, kunnan tai muun organisaation rahoitettavaksi
  • Pysyviin ja toistuviin kustannuksiin kuten; vuokrat, jäsenmaksut, kuukausimaksut, vakuutusmaksut yms.
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin
  • Henkilökohtaiseen harrastustoimintaan
  • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin
  • Tukea ei voida myöntää, jos projektin toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen lähettämistä. Toiminta voidaan kuitenkin aloittaa omalla riskillä hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Rahoitusta voi saada

 • Tapahtumiin

  Tapahtumia haetaan aina kolmen hengen porukassa.

  Tuettava projekti voi olla esim.

  • tapahtuman järjestämiseen tarvittavia somisteita
  • mainoksia
  • esiintyjän palkkio
 • Yhteiseen tekemiseen

  Yhteiseen tekemiseen tarvittavia välineitä haetaan aina kolmen hengen porukassa.

  Tuettava projekti voi olla esim.

  • yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, kuten pihapelivälineitä, lautapelejä tai muuta sellaista.
  • Rakentamista, kuten kasvulavojen ja linnunpönttöjen tekemiseen tarvittavia välineitä sekä materiaaleja.
  • Kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista ym!
 • Yrittäjyyteen

  Yrityskokeiluun tai yrityksen kehittämiseen voi tukea hakea myös yksin.

  Tukea voi hakea esim.

  • yritystoiminnassa tarvittaviin kone-, laite-, kalustohankintoihin
  • tai markkinointiin.

  Muistathan kertoa hakemuksessa yrityksen taustatahon, esimerkiksi 4H-yrittäjä, NY-yrittäjä, kevytyrittäjä jne.

Hae rahoitusta ideallesi

Tutustu oman Leader -ryhmäsi sääntöihin ennen hakemuksen jättämistä.

HAE RAHOITUSTA

Heräsikö rahoituksen hakemisesta lisäkysymyksiä?

Alla löydät tarkempaa tietoa tuista ja niiden vaatimuksista!

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?