Tietoa projektin raportoinnista

Projekti on toteutettu onnistuneesti, kun se on raportoitu ohjeiden mukaan. Ennen kuin raportoit projektisi raporttilomakkeella, kertaa vielä alla olevat asiat.

Tietoa projektin raportoinnista

Projektin raportoinnin vaiheet step-by-step.

Näin projekti raportoidaan

 1. Lue huolellisesti projektisi rahoituspäätös ja tutustu projektin raportoinnin ehtoihin. Tarkasta erityisesti määräajat: mihin mennessä projekti tulee raportoida?
 2. Tarkista rahoituspäätöksesi ehdoista, täytyykö sinun toimittaa liitteitä raportoinnin yhteydessä.
 3. Kokoa tarvittavat liitteet raportointia varten.
 4. Lue Leader-ryhmäsi säännöt: mitä Leader-ryhmän säännöissä mainitaan projektin raportoinnista?
 5. Raportoi projekti raportointilomakkeella.

Oman Leader-ryhmän säännöt

 • Koillismaan Leader

  Nuoriso Leader Koillismaa tarjoaa Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella asuville, 13 – 25 -vuotiaille nuorille rahoitusta omien projektien toteuttamiseen sekä yrityskokeiluihin.

  1. Nuoriso Leader-rahoituksen tavoitteena on tehdä Leader- ja hanketoimintaa tutuksi alueen nuorille sekä kannustaa käynnistämään uutta omaehtoista vapaa-ajan toimintaa.
  2. Rahoitus voidaan myöntää projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin.
  3. Tuettava projekti voi olla yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista yhteistä tekemistä ym.
  4. Tukea haettavissa 100 – 500 euroa 100 -200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan. Yli 200 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 10 % projektin kokonaiskustannuksista. Maksimi tuki on 500 €.
  5. Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä
  6. Tukea ei myönnetä moottoriajoneuvojen hankintaan, luokka- ja kerhoretkiin, ruokaan, elinkeinotoimintaan eikä takautuvasti, ennen hakemuksen lähettämistä aloitetulle projektille.
  7. Tuen avulla toteutettavan tapahtuman tulee olla avoin ja mahdollisten laite- ja kalustohankintojen oltava vähintään projektiin osallistuneen ryhmän yhteisessä käytössä (poissulkien yrityshakemukset).
  8. Projektin kustannusten tulee olla kohtuullisia.
  9. Projekti tulee toteuttaa Koillismaan Leader ry:n toiminta-alueella (Kuusamo, Posio tai Taivalkoski).
  10.  Nuoriso-Leader –rahoitusta voi hakea vähintään kolmen, iältään 13 – 25 –vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista.
  11. Rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä sekä raportoinnista ryhmän kanssa.
  12. Hakijana ei voi olla yhdistys, kunta tai muu vastaava organisaatio. Hankkeelle on kuitenkin eduksi, jos se toteutetaan yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi yhdistyksen, koulun, tms. kanssa.
  13. Tukihakemus täytetään osoitteessa www.nuorisoleader.fi. Haku on jatkuva mutta tukipäätökset tehdään hakujaksoittain. Hakujaksot ilmoitetaan Instagram-sivuilla Nuoriso Leader Koillismaa. Voit myös olla yhteydessä Koillismaan Leader ry:n Nuoriso Leader työntekijään.
  14. Nuorisotyöryhmä käsittelee hakemukset ja Koillismaan Leader ry:n työntekijä ilmoittaa hakijoille valinnan tuloksista mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Projektin vastuuaikuiselle lähetetään rahoitussopimus allekirjoitettavaksi ja myönnetty tuki maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa tukipäätöksen tekemisestä.
  15. Tuki on käytettävä hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siihen kohteeseen, johon sitä on haettu. Mahdollisista muutostarpeista on ilmoitettava Koillismaan Leader ry:lle etukäteen.
  16. Ryhmät raportoivat projektinsa toteutumisesta sähköisesti osoitteessa www.nuorisoleader.fi, jonne toimitetaan myös kopiot kuiteista. Raportti voi olla esimerkiksi video, jossa kerrotaan projektista ja sen toteuttamisesta. Tuen maksun yhteydessä ilmoitetaan raportoinnin määräaika.
  17. Mikäli projektin kustannukset jäävät myönnettyä tukea pienemmiksi, hakijan on palautettava käyttämättä jäänyt tuki. Jos projektin kustannukset toteutuvat suurempana kuin mihin tukea on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksestä myönnetystä summasta.
  18. Jos projekti peruuntuu, on siihen myönnetty rahoitus palautettava kokonaisuudessaan ja viipymättä Koillismaan Leader ry:lle

  Lisätietoja Nuoriso Leader-rahoituksesta antaa
  Koillismaan Leader ry:n projektikoordinaattori Sari Sokell
  ⋅sari.sokell@koillismaanleader.fi 041 3146849

  Nuoriso Leader Koillismaa
  Koillismaan Leader ry, Torangintaival 5, 93600 Kuusamo
  www.nuorisoleader.fi www.koillismaanleader.fi

 • Oulun Seudun Leader

  1. Nuoriso Leaderin tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.
  2. Nuoriso Leader tukea myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
  3. Projektin teema on vapaa.
   • Yrityskokeiluihin liittyvät hankinnat.
   • Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä.
  4. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
  5. On hyvä, jos
   • Projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
   • Toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille
  6. Nuoriso Leader tuen suuruus on 100–500 euroa/projekti.
   • Avustus on 100 % kustannusarvion ollessa 100–200 € (omaa rahaa ei tarvita)
   • Avustus on 90 % kustannusarvion ollessa yli 200 €
  7. Vuoden paras Nuoriso Leader projekti palkitaan 250 € jatkototeutusrahalla
  8. Nuoriso Leader tukea voi hakea
   • Nuortenryhmä, jossa on vähintään kolme 13–25-vuotiasta henkilöä. Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 13–25 vuotiaita.
   • Nuori/Nuoret, jotka kokeilevat yritystoimintaa ja ovat iältään 13-25 – vuotiaita
  9. Hakijalla tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai hakijana toimiva nuori itse
  10. Hakijalla tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
   • Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä hakijan kanssa.
   • Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä hakijan kanssa
  11. Nuoriso Leader tukea myönnetään projektiin, jonka toiminta sijoittuu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueelle (Oulun maaseutualueet, Muhos, Kempele, Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi. Tiheämmin asutettu Oulun kaupungin keskusta-alue ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen.) ja jonka toteuttaja asuu toiminta-alueella. Mikäli projektin toteuttajana on use-ampi nuori, tulee heistä vähintään puolet asua Oulun Seudun Leaderin em. toiminta-alueella. Nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolella, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät.
  12. Nuoriso Leader tukea voi hakea sähköisesti osoitteessa www.nuorisoleader.fi
   • Hakuaika on jatkuva
   • Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä
  13. Nuoriso Leader tuen käyttö
   • Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
   • Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa Nuoriso Leader tukea hakiessa
   • Kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta
  14. Toiminnan tulee olla päihteetöntä
  15. Oulun Seudun Leader ry varaa täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso Leader hakemuksen
  16. Oulun Seudun Leader ry varaa täyden oikeuden rahaston sääntöjen muuttamiseen
  17. Projekti raportoidaan rahoituspäätöksen ohjeiden mukaisesti
   • Kuitit hankinnoista toimitetaan Oulun Seudun Leaderin toimistoon
   • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty tuki kokonaisuudessaan takaisin
   • Projekti on raportoitava yhden (1) kuukauden sisällä projektin päätöspäivästä.
   • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan
  18. Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle sähköisesti. •Myönnetty Nuoriso Leader tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
   • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus myönnetystä Nuoriso Leader tuesta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
   • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on myönnetty tuki palautettava kokonaisuudessaan Oulun Seudun Leader ry:lle.
  19. Nuoriso Leader tukea ei myönnetä
   • Vakiintuneeseen toimintaan, esim. harrastuskuluihin ja osallistumismaksuihin
   • Takautuvasti eli ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin kuluihin. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon. Toiminnan aloittaminen omalla riskillä ei takaa myönteisen rahoituspää-töksen saamista.
   • Pääsylippuihin, esim. huvipuistot, konsertit.
   • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus).
   • Uusien yhdistysten perustamiskuluihin sekä uuden yrityksen perustamiskuluihin
   (esim. y-tunnus )
   • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin (poikkeuksena voivat olla yrityskokeilut)
   • Jälleen myytäviin tuotteisiin (esim. kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa ka-tettua myyntituloilla)
 • Nouseva Rannikkoseutu

  Kuka rahaa voi hakea?

  • Tukea voivat hakea:
  • Väh. kolmen 13–25 -vuotiaiden nuorten ryhmät
  • Nuoret yrittäjät, kuten 4H- tai NY-yritykset tai toiminimen perustaneet 13-25-vuotiaat nuoret Nuorilla tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

  Huomaa, että

  • Yrittäjän tulee liittää hakemukseen liiketoimintasuunnitelma
  • Tukea myönnetään samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran kalenterivuodessa.
  • Samantyyppistä toimintaa tuetaan pääsääntöisesti vain kerran per hakija. Yritystoiminnan kehittämishankkeille tukea voidaan myöntää harkinnan mukaan.
  • Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan projektiin. Hankittaville tuotteille voidaan määrittää maksimitukisumma
  • Projektin hyödyn tulee kohdistua Hailuoto, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Pyhäjoki, Raahe alueelle.

  Mihin rahaa voi saada?

  • Nuoriso Leader -rahaa myönnetään projekteille, joissa nuorten rooli on aktiivinen: nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat projektin.

  Paljonko rahaa voi saada?

  • Tukea voi saada 100-300 euroa per projekti. Erityistilanteissa tuen maksimimäärä voi olla 500€:
  • Nuorten ryhmien hankkeissa erityistilanteita ovat esimerkiksi isot tapahtumat ja opintomatkat.
  • Nuorten yrittäjien hankkeissa erityistilanteita ovat toiminimiyrittäjät, joilla on y-tunnus.
  • Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 60% hakijan ilmoittamalle tilille.
  • Loput 40% tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan projektin päätyttyä. Raporttiin on liitettävä mukaan kuvia ja/tai video projektin aikana toteutuneesta toiminnasta

  Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

  • Palkkoihin ja päivärahoihin tai puhelinkuluihin
  • Ruokailu- ja kahvituskuluihin (paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa) Myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin Ostos- tai virkistysmatkoihin
  • Polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa
  • Kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin ym. Kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin
  • Vakiintuneeseen toimintaan ja siitä aiheutuviin kuluihin

   

  Miten rahaa haetaan?

  • Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta
  • www.nuorisoleader.fi
  • Hakuaika on jatkuva.
  • Hakemukset käsitellään kuukauden lopussa
  • Poikkeuksena kesä- ja joululoma-aika, joista tiedotetaan Norsun kotisivuilla ja facebook- sivuilla.
  • Nouseva rannikkoseudun nuorisotyöryhmä tekee päätökset rahoitettavista hankkeista. Vuosittain on käytössä tietty määräraha hankkeisiin ja jos hakemuksia tulee paljon, ovat etusijalla tukea ensi kertaa hakevat.

  Milloin projektin voi aloittaa?

  • Projektin voi aloittaa omalla riskillä heti, kun hanke on vireillä ja hakija on saanut kuittauksen sähköisen hakemuksen vastaanottamisesta.

  Rahan saannin ja käytön muut ehdot

  • Hakijalle toimitetaan sähköpostitse rahoituspäätös, jossa on tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä.
  • Projektin toteutusaika on enintään yksi (1) vuosi hankerahoituksen myöntämisestä. Jos hanketta ei raportoida vuoden kuluessa, tuen loppuosaa ei makseta.
  • Ennakkotuki peritään takaisin, jos hakija ei toimita raporttia tai kuitteja hankkeesta.

   

 • Rieska-Leader

  Mikä

  1. Nuorisorahaston tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan ke-hittämistyöhön ja projekteihin.
  2. Nuorisorahaa myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuor-ten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
  3. Projektin teema on vapaa.
   – Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden han-kinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä.
  4. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
  5. On hyvä, jos
   – projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
   – toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille.
   Mitä tarjolla
  6. Nuorisorahan suuruus on 100–500 euroa/projekti.
   – avustus on 100 % kustannusarvion ollessa 100–200 € (omaa rahaa ei tarvita)
   – avustus on 90 % kustannusarvion ollessa 201–555 € (omaa rahaa 20–55 €)
   – kustannusarvio voi olla myös yli 555 €, jolloin maksimiavustus on 500 € ja loput on hakijan omaa rahoitusta (omaa rahaa 56 €–)
  7. Vuoden paras nuorisorahaprojekti palkitaan 250 € jatko-toteutusrahalla.Kuka
  8. Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–25 -vuotiasta henkilöä. Ryh-män nuorista vähintään 2/3 tulee olla 13–25 -vuotiaita.
  9. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista.
  10. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
   – Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.
   – Vastuuaikuinen vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.
  11. Hakemukselle on eduksi, jos siinä on suosittelijan lausunto. Suosittelija on ryhmän ulkopuolinen täysi-ikäinen aikuinen, joka tuntee nuoret ja heidän suunnitelmansa.
  12. Projekti tulee toteuttaa Rieska-Leaderin toiminta-alueella (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) eli tapahtuma järjestetään alueella tai esim. hankittavat laitteet jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät

   Miten
  13. Nuorisorahaa voi hakea osoitteessa: www.nuorisoleader.fi
   – hakuaika on neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
  14. Nuorisorahan käyttö
   – raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.
   – jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa nuorisorahaa ha-kiessa.
   – jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti (yli 5 000 €), tulee nuorisorahaa hakea selkeään alaprojektiin.
   – nuorisorahaa ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
   – kalustehankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vas-taavat niiden kunnossapidosta.
  15. Nuorisorahaa ei myönnetä
   – vakiintuneeseen toimintaan,
   – takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon.
  16. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
  17. Rieska-Leader varaa itselleen täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä nuorisorahahakemuksen.
   Raportointi
  18. Ryhmät raportoivat projektistaan ja nuorisorahan käytöstä Rieska-Leaderin toimistoon nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella ja liittävät raporttiin kuvamateriaalia, josta selviää, että projekti on toteutettu suunnitellusti.
   – Rieska-Leaderilla on mahdollisuus käyttää raportoituja kuvia.
   – Ryhmällä on velvollisuus säilyttää kuitit hankinnoista mahdollisia lisätietoja varten.
   – Keväällä, ensimmäisellä ja toisella hakukierroksella, myönnetyt nuorisorahat raportoidaan vii-meistään saman vuoden marraskuussa, 30.11. mennessä.
   – Syksyllä, kolmannella ja neljännellä hakukierroksella, myönnetyt nuorisorahat raportoidaan viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa, 31.5. mennessä.
   – Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
   – Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuu-dessaan takaisin.

   Tuen maksatus
  19. Päätös nuorisorahan myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan päätty-misestä.
   – Myönnetty nuorisoraha maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
   – Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa projektin toteutumisesta kuvamateriaalin tai osoit-teen, josta kuvat löytyvät, Rieska-Leaderin toimistoon.
   – Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus nuorisorahasta.
   – Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuiten-kaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
   – Jos projekti peruuntuu kokonaan, on nuorisoraha palautettava kokonaisuudessaan Rieska-Leaderille.
 • Keskipiste-Leader

  Tuen hakeminen 

  • Sähköinen haku Nuoriso Leader -sivuston kautta
  • Hakuaika on neljä kertaa vuodessa eli helmikuun, toukokuun, syyskuun ja marraskuun loppuun mennessä
  • Jos projektissa tehdään hankintoja yhteiseen käyttöön (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään ja miten niiden yhteiskäyttö onnistuu
  • Jos projektissa kerätään varoja, tulee niidenkäyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa
  • Keskipiste-Leader ry pidättää oikeuden hyväksyä / hylätä hakemus
  • Keskipiste-Leader ry pidättää oikeuden sääntömuutoksiin

  Tuen maksaminen

  • Päätös rahoituksesta ilmoitetaan hakijalle sähköisesti kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä
  • Rahoitus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kokonaisuudessaan kahden viikon sisällä päätöksen teosta
  • Mikäli projekti toteutuu suunniteltua pienempänä, hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Keskipiste-Leader ry:lle
  • Mikäli projekti peruuntuu kokonaan, myönnetty tuki on palautettava kokonaisuudessaan Keskipiste-Leader ry:lle

  Projektin toteuttaminen

  • Rahoitus on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
  • Mikäli suunnitelmiin tulee muutoksia, niistä on ilmoitettava Keskipiste-Leaderille ennen hankintojen tekemistä
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä

  Projektin raportointi

  • Projekti raportoidaan sähköisesti Nuoriso Leader-sivustolla kuukauden kuluessa projektin päättymispäivästä.
  • Jos projektin toteutuminen viivästyy, raportointi aikaa voidaan jatkaa hakijan sitä pyytäessä. Olethan yhteydessä nuorisoaktivaattoriin, mikäli tarvitset lisäaikaa!
  • Projektiraportin liitteeksi toivotaan kuvia projektin toteutuksesta. Tarkemmat ohjeet kuvien ottamiseen lähetetään rahoituspäätöksen yhteydessä hakijan ilmoittamaan sähköpostiin
  • Säilytä kuitit, niitä voit tarvita!

  Mihin rahoitusta ei voida myöntää

  • Normaalista, jatkuvasta toiminnasta syntyviin kuluihin
  • Kalustoon / toimintaan joka kuuluu oppilaitoksen, kunnan tai muun organisaation rahoitettavaksi
  • Pysyviin ja toistuviin kustannuksiin kuten; vuokrat, jäsenmaksut, kuukausimaksut, vakuutusmaksut yms.
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin
  • Henkilökohtaiseen harrastustoimintaan
  • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin
  • Tukea ei voida myöntää, jos projektin toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen lähettämistä. Toiminta voidaan kuitenkin aloittaa omalla riskillä hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Raportoi projekti

Tästä pääset raportoimaan projektisi.

RAPORTOI PROJEKTI

Heräsikö projektin raportoinnista lisäkysymyksiä?

Onko sinulla tai ryhmälläsi idea?