Talli henkiin!, Taivalkoski

Hakija: Nuokkari Tiimi

Syys­kuun alus­sa 2017 Tai­val­kos­ken nuo­ri­so­toi­mi ava­si mo­po­tal­lin nuo­ri­son koh­taa­mis­pai­kak­si. Puu­ha­mie­he­nä on toi­mi­nut kun­nan nuo­ri­so-oh­jaa­ja Pet­ri Huo­vi­nen, joka ker­too ide­an läh­te­neen nuor­ten omis­ta toi­veis­ta.

– Vuo­sien saa­tos­sa on kuu­lu­nut har­mit­te­lua, et­tei yh­teis­tä har­ras­tus­paik­kaa mo­po­jen tai mön­ki­jöi­den pa­ris­sa toi­mi­vil­le ole. Ai­na­kin en­sim­mäis­ten viik­ko­jen pe­rus­teel­la täl­le on to­ti­ses­ti ol­lut tar­vet­ta.

– Vä­li­neis­töä on han­kit­tu Koil­lis­maa Le­a­de­rin ja kun­nan ra­hoi­tuk­sen li­säk­si Nuok­ka­ri­tii­min va­roil­la. Kaik­ki ovat yh­tei­ses­ti käy­tös­sä ja yh­tei­sel­lä vas­tuul­la. Ke­hit­tä­mis­tä teh­dään käy­tet­tä­vis­sä ole­vien va­ro­jen mu­kaan, nuo­ri­so-oh­jaa­ja Huo­vi­nen ker­too.

Taivalkosken nuorilla on nyt yhteinen talli, missä rassata mopoja ja se saa kiitosta: ”Nyt on paikka, missä pyöriä porukalla”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit - Nuoriso-Leader 2

Kuvat ja teksti: © Harri Karjalainen